ML Glass na YouTube

Przepisy RODO


Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ML GLASS Tomasz Bajon z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Żołnierskiej 6 (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 65 520 52 50, lub za pomocą poczty elektronicznej: mlglass@mlglass.pl ;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:
  1. obsługi zgłaszanych przez Państwa zapytań, w tym zgłoszeń o przeprowadzenie wyceny;
  2. umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz zamówionych usług;
  3. obsługi zgłaszanych przez Państwa reklamacji lub innych zgłoszeń;
  4. kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczoną usługą;
 • W opisanych powyżej celach Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe następujących kategorii:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. inny adres do korespondencji;
  4. adres miejsca wykonania umowy;
  5. numer telefonu;
  6. adres e-mail;
  7. numer rachunku bankowego.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres ważności przygotowanej na Państwa życzenie oferty;
  2. przez okres realizacji zawartej z Państwem umowy, tj. do momentu zakończenia świadczenia usług/lub dostawy towaru. W tym przypadku okres przetwarzania Państwa danych osobowych może zostać przedłużony o okres wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne dla dochodzenia takich roszeń lub obrony przez takimi roszczeniami;
  3. do chwili złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu m.in. firmom zapewniającym obsługę księgową, informatyczną, prawną, czy ubezpieczeniową;
 • przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
 • Państwa dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej prawidłowego i terminowego wykonywania. Brak podania tych danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia, bądź prawidłowego wykonania umowy.

Jednocześnie, pragniemy zapewnić, że wprowadzone zmiany dotyczą ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy i pozdrawiamy

ML GLASS Tomasz Bajon